Privacy & cookies

De Forwis(h)dom Foundation is een stichting zonder commercieel oogmerk. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de informatie die wij verstrekken en de informatie die wij aangeleverd krijgen. Wij hechten eraan u transparant te informeren over uw privacy en het gebruik van deze website. 


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en werkwijze van de Forwis(h)dom Foundation,  Gerrit van der Veenlaan 18 A, 3743 DN Baarn. Tel: 035-3032400.

Ons privacybeleid


De Forwis(h)dom Foundation verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt. De Forwis(h)dom Foundation is verwerkingsverantwoordelijke en kan daarom via e-mailadres info@forwishdom.org benaderd worden.
De Forwis(h)dom Foundation verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die samen met de uitvoeringswet het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland (en Europa) vormt. De AVG bouwt voort op de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten van individuen met daarbij meer verantwoordelijkheden voor organisaties.


De verwerking van uw persoonsgegevens
De gegevensverwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens valt binnen de statutaire doelstelling van de Forwis(h)dom Foundation, te weten: het ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziektes, aandoeningen en/of andere ziekteverschijnselen en/of ziektes waar geen, dan wel beperkte financiering voor beschikbaar is.
Wij vragen persoonlijke gegevens van u wanneer u ons benadert via ons contactformulier, of wanneer u een projectaanvraag doet. De volgende gegevens worden hierbij van u gevraagd:

  • naam, adres en woonplaats
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geslacht

De Forwis(h)dom Foundation gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van een optimale communicatie met u en voor een correcte verwerking van de aanvraag voor een beroep doen op het fonds van de Forwis(h)dom Foundation. In de AVG wordt dit gegevensgebruik geclassificeerd als 'gerechtvaardigd belang’. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang dit nodig is ten behoeve van het gerechtvaardigd belang.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft de mogelijkheid om te vragen welke gegevens de Forwis(h)dom Foundation van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren, of deze te laten verwijderen. Een overzicht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kunt u aanvragen bij de Forwis(h)dom Foundation, t.a.v. Functionaris Gegevensverwerking, door te mailen naar info@forwishdom.org. Om uw verzoek in behandeling te nemen en ter verificatie zullen wij contact met u opnemen. U ontvangt een opgave van uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na het doen van uw schriftelijk verzoek.
Bij een melding van onjuiste gegevens zal de Forwis(h)dom Foundation de gegevens indien nodig aanpassen, afschermen of verwijderen. De Forwis(h)dom Foundation kan weigeren aan uw verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan van u, of indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen.


Geautomatiseerde besluitvorming/profilering
De Forwis(h)dom Foundation neemt op geen enkele wijze op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Forwis(h)dom Foundation) tussen zit. Er bestaan geen koppelingen tussen de opslag van uw gegevens en enig ander systeem. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde onderzoeken of profilering om bijvoorbeeld door middel van evaluaties extra kennis over u op te doen.


Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is de Forwis(h)dom Foundation, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.


Beveiliging
De Forwis(h)dom Foundation heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. De Forwis(h)dom Foundation heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met eventuele betrokken leveranciers waarbij dezelfde beveiligingsmaatregelen gewaarborgd zijn.


Klachten
Voor klachten ten aanzien van ons privacybeleid kunt u zich natuurlijk wenden tot de Functionaris Gegevensverwerking door te mailen naar info@forwishdom.org of u kunt uw grieven melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid (n.v.t.)

Deze website maakt geen gebruik van cookies :-)

UITZONDERING: Bij het doen van een donatie aan onze stichting wordt er gecommuniceerd met de payment service voor Ideal via Mollie. Hierbij worden wel technische cookies gebruikt, maar dat valt buiten ons website platform.